Wat is de module intensief GBGGZ?

Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg dat overeen komt met 12.5 uur directe – en indirecte tijd.
Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld (DSM-IV).

 

Het zorgaanbod kenmerkt zich door:

  • Eerste diagnostiek o.b.v. screeningsinformatie van de huisarts.
  • Generalistische karakter van diagnostiek en behandeling
  • Disfunctioneren en lijdensdruk (persoonlijke ziektelast), verwachte effectiviteit van behandelen en inschatting risico recidive en/of verergering is leidend.
  • Matched care bij doorverwijzing.
  • ROM en indicatietoetsing met als doel goede zorg voor de cliënt.
  • Nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie

Het aanbod binnen de generalistische basis GGZ bestaat uit nog twee modules voor kortdurende intensieve behandeling: